ഗണിതം-ക്ലാസ്സ്10


വൃത്തങ്ങള്‍

01.  കോണ്‍ചിത്രങ്ങള്‍ (Page: 27 & 29)
02. വൃത്തത്തില്‍ നിന്ന് മട്ടം (Page: 27)
03. മട്ടവും വൃത്തവും (Page: 29)
04. മട്ടകോണും വ്യാസവും (Page: 30))
05. വ്യാസം നിര്‍മ്മിക്കുന്ന കോണ്‍ 1 (Page: 30)
06. വ്യാസം നിര്‍മ്മിക്കുന്ന കോണ്‍ 2 (Page: 31)
07.  സമചതുര വിശേഷം 1 (Page: 31)
08.  സമചതുര വിശേഷം 2 (Page: 31)
09. കോണിരട്ടിപ്പ് (Page: 32)
10. കോണു ചാപവും ഞാണും (Page: 33)
11. കോണു ചാപവും ഞാണും (Page: 33)
12. തിരിവുകണക്ക് (Page: 33)
13. മുറിക്കലും ചേര്‍ക്കലും 1 (Page: 34)
14. മുറിക്കലും ചേര്‍ക്കലും 2 (Page: 34)
15. മുറിക്കലും ചേര്‍ക്കലും 3 (Page: 34)
16. കേന്ദ്രകോണ്‍ 1 (Page: 36)
17. കേന്ദ്രകോണ്‍ 2 (Page: 36)
18. കോണ്‍മാറ്റം (Page: 37)
19. വൃത്തത്തിനകത്ത് (Page: 39)
20. വൃത്തത്തിനു പുറത്ത് (Page: 40)
21. മറ്റൊരു മട്ടക്കണക്ക് (Page: 41)
22. മട്ടവും വൃത്തവും വരയും (Page: 42)
23. വൃത്താംശം 1 (Page: 43)
24. വൃത്താംശം 2 (Page: 43)
25. വൃത്തഖണ്ഡങ്ങള്‍ (Page: 44)
26. വൃത്തഖണ്ഡത്തിലെകോണുകള്‍(P44,45)
27. വൃത്തഖണ്ഡത്തിലെ കോണുകള്‍ 2(P 45)
28. വൃത്തഖണ്ഡത്തിലെ കോണുകള്‍ 3(P 45)
29. പരിവൃത്തം (Page: 46)
30. ചതുര്‍ഭുജനിര്‍മ്മാണം (Page: 47)
31. വൃത്തവും ചതുര്‍ഭുജവും (Page: 47)
32. സിംസണ്‍ സിദ്ധാന്തം (Page: 48)
33. വൃത്തവും ചതുര്‍ഭുജവും 1 (Page: 49)
34. വൃത്തവും ചതുര്‍ഭുജവും 2 (Page: 49)
35. വൃത്തവും ചതുര്‍ഭുജവും 3 (Page: 49)
36. ചതുര്‍ഭുജത്തിന്റെ പരപ്പളവ് 1(Page: 50)
37. ചതുര്‍ഭുജത്തിന്റെ പരപ്പളവ് 2(Page:50)
38. പഴയ കണക്ക് പുതിയ രീതി (Page: 52)
39. ചാപഖണ്ഡനം 1 (Page: 52)
40. ചാപഖണ്ഡനം 2 (Page: 52)
41. വ്യാസവും ലംബഞാണും (Page: 53)
42. ജ്യാമിതി, ബീജഗണിതം 1(P54) 
43. ജ്യാമിതി, ബീജഗണിതം 2 (P54)
44. അധിക പ്രവര്‍ത്തങ്ങള്‍ (വൃത്തവിഭജനം)
45. ചാപത്തിന്റെ നീളം 1 (HB-Page 72)
46. ചാപത്തിന്റെ നീളം 2 (HB-Page 72)