ഗണിതം-ക്ലാസ്സ്10


അധിക വായനയ്ക്ക്

ഗണിത ശാസ്ത്രഞ്ജന്മാര്‍

Alkhwarizmi   അല്‍ഖവാരിസ്മി
Jyesthadeva
Apollonius(Tyana) Kepler
Archimedes  ആര്‍ക്കിമിഡീസ്
Mahavira     മഹാവീരന്‍  
Aristotle    അരിസ്റ്റോട്ടില്‍
NarayanaPandit
Aryabhata   ആര്യഭടന്‍
Newton     ന്യൂട്ടണ്‍
Bhāskara - I NilakanthaSomayaji  നീലകണ്ഠസോമയാജി
Bhāskara - II      ഭാസ്കരാചാര്യന്‍
Omar Khayyam      ഒമര്‍ ഖയ്യാം
Descartes    ദെക്കാര്‍ത്ത്
Parameshvara  വടശ്ശേരി പരമേശ്വരന്‍
Euclid Ptolemy       (Ptolemy's table of Chords)
Euler Pythagoras   പൈതഗോറസ്
Fermat Ramanujan   ശ്രീനിവാസരാമാനുജന്‍
Fisher S.N.Bose      സത്യേന്ദ്രനാഥ് ബോസ്
Gauss     ഗോസ്സ്
S.S.Abhyankar
Gerolamo Cardano Thales   ഥേല്‍സ്
Hero Varahamihira     വരാഹമിഹിരന്‍
Hipparchus   ഹിപ്പാര്‍ക്കസ്


ഗണിതശാസ്ത്ര ചരിത്രത്തിലേക്ക്

Algebra Indian Mathematics
Babylonian Mathematics Islamic Mathematics
Chinese Mathematics Kerala Mathematics
Elements (Euclid) Leelavati
Elements (Books) Mathematics
Greek Mathematics Vedic Mathematics, വേദഗണിതം
History of Mathematics

ഗണിതം

Analytic_geometry
Prism
Arithmetic_progression Probability
Cartesian_coordinate_system Pyramid
Circle Quadratic_equation
Cone Regular_solid
Cylinder Sequence
Fibonacci_number Series
Frustum Sphere
Monte_Carlo_method Spherometer
Pi (π)     പൈ
Statistics
Polyhedron Tangent
Polynomial Trigonometry