ഗണിതം-ക്ലാസ്സ്10


സമാന്തരശ്രേണികള്‍

01. വൃത്ത ചുറ്റളവിന്റേയും പരപ്പളവിന്റേയും ശ്രേണി (HB P 51)
02. സമാന്തരം പലവിധം ( Page - 12)
03. സമാന്തരം പലവിധം 2 ( Page - 12)
04. സമാന്തരശ്രേണിയുടെ ജ്യാമിതി (Page-13)
05. നിഗമനങ്ങളിലെ അപകടം (Page - 20)
06.  പുള്ളിക്കണക്ക് (Page - 22)
07.  സമചതുരങ്ങളുടെ ശ്രേണി (HB Page - 52)
08. സമഭുജത്രികോണങ്ങളുടെ ശ്രേണി (HB P52)
09. ദൂരത്തിന്റെ ശ്രേണി (HB Page-51)
10. പൂര്‍ണ്ണവര്‍ഗ്ഗങ്ങളുടെ ശ്രണി (HB P 52)
11. ഘനങ്ങളുടെ ശ്രേണി (HB Page - 52)
12. നാലാം കൃതികളുടെ ശ്രേണി(HB P 52)
13. കൃതികളുടെ ശ്രേണി (HB Page - 52) 
14. വരകളുടെ ശ്രേണി (HB Page - 52)