ഗണിതപ്രശ്നങ്ങള്‍ (TB-Page:88, 89)

താഴെ കാണുന്ന അപ് ലറ്റപകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കൂ.

പടിക്കെട്ടിന്റെ ഉയരം (TB-Page:88)

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

ചതുരങ്ങളില്‍ നിന്ന് സമപഞ്ചഭുജം (TB-Page:89)
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

ഉയരങ്ങളുടെ ശ്രേണി (TB-Page:89)
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)