ഗണിതം-ക്ലാസ്സ്10


ഉള്ളടക്കം

01. സമാന്തരശ്രേണികള്‍ 07. സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം
02. വൃത്തങ്ങള്‍ 08. തൊടുവരകള്‍
03. രണ്ടാംകൃതി സമവാക്യങ്ങള്‍ 09. ബഹുപദങ്ങള്‍
04. ത്രികോണമിതി 10. ജ്യാമിതിയും ബീജഗണിതവും
05. ഘനരൂപങ്ങള്‍ 11. സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്
06. സൂചകസംഖ്യകള്‍