ത്രികോണങ്ങളുടെ വശങ്ങളും കോണുകളും - തുടക്കം

രണ്ട് ത്രികോണങ്ങള്‍ തന്നിരിക്കുന്നു. സ്ലൈഡറുകള്‍ നീക്കി രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടേയും വശങ്ങള്‍ തുല്യമാക്കിനോക്കൂ.
( ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്നു വശങ്ങളും തുല്യമാകണമെന്നില്ല.)

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
ഇപ്പോള്‍ ത്രികോണങ്ങളുടെ കോണുകള്‍ നിരീക്ഷിച്ചാല്‍ എന്തു പ്രത്യേകത കാണാം.
വശങ്ങളുടെ അളവുകള്‍ മാറ്റി പരിശോധിക്കൂ.
ഓരോ മാറ്റത്തിലും ലഭിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ക്രോഡീകരിക്കൂ. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നിഗമനം ?

ഇനി മറ്റൊരു രീതിയില്‍ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ത്രികോണത്തിലെ വശങ്ങളും കോണുകളും നിരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ.

തന്നിട്ടുള്ള ത്രികോണങ്ങളുടെ കോണുകള്‍ തുല്യമാക്കിനോക്കൂ.
(ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളും തുല്യമാകണമെന്നില്ല.)

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
ഒന്നാമത്തെ ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങള്‍ രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങള്‍ക്ക് തുല്യമാണോ ?

കോണുകള്‍ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താതെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം സ്ലൈഡര്‍ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിനോക്കൂ. മറ്റ് വശങ്ങള്‍ക്ക് എന്തുമാറ്റം വരുന്നു ? ഈ മാറ്റം ആനുപാതികമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം.
ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം മറ്റേതിന്റെ 2 മടങ്ങ് ,3 മടങ്ങ്,.........ആക്കി നിരീക്ഷിക്കൂ.