ത്രികോണങ്ങളുടെ വശങ്ങളും കോണുകളും

    രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടേയും കോണുകള്‍ പരിശോധിക്കൂ.

ത്രികോണങ്ങള്‍ ,
(a) സര്‍വ്വസമങ്ങളാണ്
(b) സദൃശങ്ങളാണ്

വശങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കൂ,
(a) തുല്യമാണ്
(b) ആനുപാതികമാണ്

AB : BC : AC = …....................
XY : YZ : XZ = …....................

വശങ്ങളുടെ അളവുകള്‍ മാറ്റി പരിശോധിക്കൂ.

ഓരോ മാറ്റത്തിലും ലഭിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ക്രോഡീകരിക്കൂ. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നിഗമനം ?

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)