ത്രികോണങ്ങളുടെ വശങ്ങളും കോണുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം

   


വശങ്ങളുടെ അളവുകള്‍ മാറ്റി പരിശോധിക്കൂ.

ഓരോ മാറ്റത്തിലും ലഭിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ക്രോഡീകരിക്കൂ. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നിഗമനം ?

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അപ് ലറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ച് മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം കണ്ടെത്തൂ.
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)