ഒരു മട്ടത്രികോണത്തിന്റെ 300, 600 കോണുകള്‍ക്ക് എതിരെയുള്ള വശങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം

    രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടേയും കോണുകള്‍ പരിശോധിക്കൂ.

താഴെ കാണുന്ന അപ് ലറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കൂ.

വശങ്ങളുടെ അളവുകള്‍ മാറ്റി പരിശോധിക്കൂ.

ഓരോ മാറ്റത്തിലും ലഭിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ക്രോഡീകരിക്കൂ. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നിഗമനം ?

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)