സാമാന്തരികത്തിന്റെ സമീപവശങ്ങളും ഉള്‍ക്കോണും (ഗണിപ്രശ്നം TB-Page:76)


താഴെ കാണുന്ന അപ് ലറ്റുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കൂ.

വശങ്ങളുടെ അളവുകള്‍ മാറ്റി പരിശോധിക്കൂ.


Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)