ഡിഗ്രി അളവ് (സൈഡ് ബോക്സ് -TB-Page:75)

താഴെ കാണുന്ന അപ് ലറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കൂ.

ഓരോ മാറ്റത്തിലും ലഭിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ക്രോഡീകരിക്കൂ. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നിഗമനം ?

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)