മട്ടത്രികോണത്തിന്റെ കോണും വശങ്ങളും

ഗണിതപ്രശ്നങ്ങള്‍ (TB-Page:81, 82, 83)

താഴെ കാണുന്ന അപ് ലറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കൂ.
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

താഴെ കാണുന്ന അപ് ലറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കൂ. Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

താഴെ കാണുന്ന അപ് ലറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കൂ. Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)