വരയും ബിന്ദുക്കളും
(സൈഡ് ബോക്സ് - TB-Page:135)

       താഴെയുള്ള അപ്‌ലറ്റ് നോക്കൂ
കോണ്‍ t എത്രയാണെന്ന് പറയാമോ?

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
ഇനി സ്ലൈഡര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ബിന്ദുവിന്റെ സ്ഥാനം മാറ്റി നോക്കൂ.
മറ്റ് സ്ലൈഡറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് അളവുകള്‍ മാറ്റി നോക്കൂ.
ഓരോ മാറ്റത്തിലും ലഭിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ക്രോഡീകരിക്കൂ. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നിഗമനം ?

-----------------------------------------------------------------------------------
    താഴെയുള്ള അപ്‌ലറ്റ് നോക്കൂ
ആദ്യം ചെയ്ത പ്രവര്‍ത്തനം കൂടുതല്‍ ബിന്ദുക്കളാകുമ്പോള്‍ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന നിരീക്ഷിക്കൂ. Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

മുന്‍ പേജിലേക്ക് ആമുഖ പേജിലേക്ക്