നിറങ്ങളും സംഖ്യകളും (സൈഡ് ബോക്സ് - TB-Page:124)

     കമ്പ്യട്ടര്‍ സ്‌ക്രീനിലെ സ്ഥാനങ്ങളെ മാത്രമല്ല, നിറങ്ങളേയും സംഖ്യകള്‍ കൊണ്ടു സൂചിപ്പിക്കാം
     പല അളവുകളില്‍ ചുവപ്പ്, പച്ച, നീല എന്നീ നിറങ്ങള്‍ കലര്‍ത്തിയാണ് സ്‌ക്രീനില്‍ വിവിധ നിറങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നത്
താഴെയുള്ള അപ്‌ലറ്റ് നോക്കൂ
അപ്‌ലറ്റിലെ ചുവപ്പ്, പച്ച, നീല എന്നീ സ്ലൈഡറുകള്‍ മാറ്റിനോക്കൂ

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
size എന്ന സ്ലൈഡര്‍ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തത്തിന്റെ ആരം മാറ്റി നോക്കാം

മുന്‍ പേജിലേക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക്