വീണ്ടും ചില സംഖ്യാചിത്രങ്ങള്‍
(TB-Page:121-123)

      ചുവടെയുള്ള അപ്‌ലറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക.
    8 സെന്റി മീറ്റര്‍ നീളവും 4 സെന്റി മീറ്റര്‍ വീതിയുമുള്ള ഒരു ചതുരത്തിന്റെ നടുക്കു നിന്ന് 4 സെന്റി മീറ്റര്‍ നീളവും 2 സെന്റി മീറ്റര്‍ വീതിയുമുള്ള ഒരു ചതുരം വെട്ടിയെടുക്കണം.
  ചെക് ബോക്സിന്റെ സഹായത്തോടെ ചെറിയ ചതുരത്തിന്റെ മൂലകള്‍ അടയാളപ്പെടുത്തിനോക്കൂ.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
ഇനി സ്ലൈഡറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ചതുരങ്ങളുടെ അളവുകള്‍ മാറ്റി വീണ്ടും ശ്രമിക്കൂ.

-----------------------------------------------------------------------------------

ഇതേ പ്രശ്നത്തെ മറ്റൊരു രീതിയില്‍ ആലോചിക്കാമല്ലോ.
    ചെക് ബോക്സുകളുടെ സഹായത്തോടെ ഈ രീതിയില്‍ മൂലകള്‍ അടയാളപ്പെടുത്തിനോക്കൂ.
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
ഇനി സ്ലൈഡറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ചതുരങ്ങളുടെ അളവുകള്‍ മാറ്റി വീണ്ടും ശ്രമിക്കൂ.
എല്ലാ ബിന്ദുക്കളും കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയുന്നുണ്ടോ?
ഇല്ലെങ്കില്‍ കഴിയുന്നതുവരെ ശ്രമിക്കുമല്ലോ.

മുന്‍ പേജിലേക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക്