കൂടുതല്‍ സംഖ്യാചിത്രങ്ങള്‍
(TB-Page:120-121)

       ചുവടെയുള്ള അപ്‌ലറ്റിലെ ലംബകം ശ്രദ്ധിക്കൂ.
    മുന്‍പ് ത്രികോണത്തിനും സാമാന്തരീകത്തിനും കണ്ടെത്തിയ പോലെ ഇതിന്റെ മൂലകളും കണ്ടെത്തിക്കൂടെ ? ഓരോ മൂലകളേയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യകള്‍ കണ്ടെത്തൂ.
     അപ്‌ലറ്റിലെ ചെക്‌ബോക്സില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തല്‍ ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
ചുവന്ന പൊട്ട് ചലിപ്പിച്ച് മാറ്റങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കുക. ഇനി സ്ലൈഡറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് അളവുകള്‍ മാറ്റി വീണ്ടും ബിന്ദുക്കളുടെ സ്ഥാനം നിര്‍ണ്ണയിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കൂ.
ഓരോ മാറ്റത്തിലും ലഭിച്ച വിവരങ്ങള്‍ കുറിച്ചു വെക്കൂക. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നിഗമനം ?

-----------------------------------------------------------------------------------

     താഴെയുള്ള അപ്‌ലറ്റില്‍ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പഞ്ചഭുജത്തിന്റെ മൂലകളും ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ടെത്തി നോക്കൂ.

    ആവശ്യമെങ്കില്‍ ചെക് ബോക്സുകള്‍ ക്ലിക് ചെയ്തു നോക്കുക.
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
  ചുവന്ന പൊട്ടുകള്‍ ചലിപ്പിച്ച് മാറ്റങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കുക.
  എല്ലാ ബിന്ദുക്കളും കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയുന്നുണ്ടോ?
   ഇല്ലെങ്കില്‍ കഴിയുന്നതുവരെ ശ്രമിക്കുമല്ലോ.

മുന്‍ പേജിലേക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക്