പട്ടികയിലെ സ്ഥാനം (സൈഡ് ബോക്സ് - TB-Page:120)

       ഓപ്പണ്‍ ഓഫീസ് കാല്‍ക് എന്ന സ്‌പ്രെഡ്‌ഷീറ്റ് പരിചയപ്പട്ടിട്ടില്ലേ.
അതുപോലൊരു സ്‌പ്രെഡ്‌ഷീറ്റാണ് താഴെയുള്ള അപ്‌ലറ്റില്‍ കാണുന്നത്
ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിന്റെ സ്ഥാനം പറയാമോ ?

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
ഓരോ കളത്തില്‍ ക്ലിക് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ കളം ഉള്‍പ്പെട്ട കോളം, റോ എന്നിവയുടെ നിറം മാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കൂ.
മുന്‍ പേജിലേക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക്