സൂചക സംഖ്യകള്‍ കണ്ടെത്തൂ!

           ചുവടെയുള്ള അപ്‌ലറ്റിലെ ചതുരത്തെ വെട്ടിയെടുക്കാന്‍ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ട ബിന്ദുക്കളെ, വലിയ ചതുരത്തിന്റെ മധ്യത്തില്‍ നിന്നുള്ള അളവുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാമോ ?
    സ്ലൈഡറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് അളവുകള്‍ മാറ്റി നോക്കൂ.
     ആവശ്യമെങ്കില്‍ ചെക് ബോക്സ് ക്ലിക് ചെയ്തു പരിശോധിക്കൂ..

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
-----------------------------------------------------------------------------------

താഴെയുള്ള അപ്‌ലറ്റിലെ ചതുരത്തിന്റെ മൂലകളും ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ടെത്തി നോക്കൂ.
    ആവശ്യമെങ്കില്‍ ചെക് ബോക്സ് ക്ലിക് ചെയ്തു നോക്കുക.
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
എല്ലാ ബിന്ദുക്കളും കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയുന്നുണ്ടോ?
ഇല്ലെങ്കില്‍ കഴിയുന്നതുവരെ ശ്രമിക്കുമല്ലോ.

മുന്‍ പേജിലേക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക്