സംഖ്യാ സാധ്യത - കൂടുതല്‍ സംഖ്യകള്‍
(TB-Page:137)

      1 മുതലുള്ള തുടര്‍ച്ചയായ കുറെ എണ്ണല്‍ സംഖ്യകള്‍ ഓരോ കടലാസില്‍ എഴുതി ഒരു പെട്ടിയിലിട്ടു.
അതില്‍ നിന്നും ഒരു കടലാസ് എടുത്തു.
അത് ഒരു പ്രത്യേക സംഖ്യയുടെ ഗുണിതമാകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് ?
താഴെയുള്ള അപ്‌ലറ്റിലെ ചെക്ബോക്സില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുനോക്കൂ

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)           കീ ബോര്‍ഡില്‍   F9  
അമര്‍ത്തി റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ.
-----------------------------------------------------------------------------------

1 മുതല്‍ തുടങ്ങാതെമറ്റൊരു സംഖ്യ മുതല്‍ തുടങ്ങിയാലോ?
താഴെയുള്ള അപ്‌ലറ്റിലെ ചെക്ബോക്സില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുനോക്കൂ

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)           കീ ബോര്‍ഡില്‍   F9  
അമര്‍ത്തി റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ.
മുന്‍ പേജിലേക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക്