ത്രികോണവും ചതുരവും
(TB-Page:138)

      താഴെയുള്ള അപ്‌ലറ്റിലെ ചിത്രം നോക്കൂ.
കണ്ണടച്ച് മൗസ് പോയന്റര്‍ ഈ ചതുരത്തിനുള്ളില്‍ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടു വെയ്‌ക്കുകയാണെങ്കില്‍ അത് ചുവന്ന ത്രികോണത്തിലാകാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് ?
അത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ?
ഇവയുടെ പരപ്പളവുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ?
ചുവന്ന ത്രികോണം, ചതുരത്തിന്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് ?
ചെക്ബോക്സില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുനോക്കൂ

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
സ്ലൈഡറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് അളവുകള്‍ മാറ്റി നോക്കൂ.
മൗസ് പോയന്റര്‍ ചുവന്ന ത്രികോണത്തിലാകാനും പുറത്താകാനും ഒരേ സാധ്യതയാണോ?
മുന്‍ പേജിലേക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക്