രണ്ടെണ്ണെടുത്താല്‍ (TB-Page:139)

      രണ്ടു പെട്ടികളില്‍ എണ്ണല്‍ സംഖ്യകള്‍ എഴുതിയ കടലാസുകളുണ്ട്.
ഓരോ പെട്ടിയില്‍ നിന്നും ഓരോന്നു വീതം എടുത്താല്‍ രണ്ടും ഒറ്റ സംഖ്യകളാകാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് ?
താഴെയുള്ള അപ്‌ലറ്റിലെ ചെക്ബോക്സില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുനോക്കൂ

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
-----------------------------------------------------------------------------------

ഇനി ഓരോ പെട്ടിയില്‍ നിന്നും ഓരോന്നു വീതം എടുത്താല്‍ രണ്ടും ഇരട്ട സംഖ്യകളാകാനുള്ള സാധ്യതയോ?
താഴെയുള്ള അപ്‌ലറ്റിലെ ചെക്ബോക്സില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുനോക്കൂ

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
മുന്‍ പേജിലേക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക്