ഉള്ളിലെ വൃത്തങ്ങള്‍

ഒരു കോണിന്റെ സമഭാജിയില്‍ എവിടെ കേന്ദ്രം എടുത്താലും, രണ്ടു വശങ്ങളും തൊടുന്ന വൃത്തം വരയ്ക്കാന്‍ കഴിയുമോ ?

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now).....................................................................................................................................
മുന്‍ പേജിലേക്ക്