ഗണിത പ്രശ്നം


പ്രശ്നം 1
ചിത്രത്തിലെ ചെറിയ ത്രികോണത്തിന്റെ മൂലകളെല്ലാം വൃത്തത്തിലാണ്. വലിയ ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളെല്ലാം ഈ ബിന്ദുക്കളില്‍ വൃത്തത്തെ തൊടുന്നു. ചെറിയ ത്രികോണത്തിന്റെ കോണുകള്‍ മൂന്നും കണ്ടുപിടിക്കുക.
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
......................................................................................................................................

പ്രശ്നം 2
ചിത്രത്തില്‍ വൃത്തത്തിലെ A, B, C എന്നീ ബിന്ദുക്കളിലെ തൊടുവരകളാണ് PQ, RS, TU എന്നിവ. ഇതില്‍ ഒരേ അളവുള്ള എത്ര ജോടി കോണുകളുണ്ട് ?
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

......................................................................................................................................
പ്രശ്നം 3
ഒരു വൃത്തം വരച്ച്, വശങ്ങളെല്ലാം അതിനെ തൊടുന്ന ഒരു സമപഞ്ചഭുജം വരയ്ക്കുക.
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

........................................................................................................................................
മുന്‍ പേജിലേക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക്