തൊടുവരയും കോണുംചിത്രത്തില്‍ O കേന്ദ്രമായ വൃത്തത്തിലെ A, B എന്നീ ബിന്ദുക്കളിലെ തൊടുവരകള്‍ P യില്‍ ഖണ്ഡിക്കുന്നു
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
A യും B യും യോജിപ്പിക്കുന്ന ചെറിയ ചാപത്തിന്റെ കോന്ദ്രകോണും, തൊടുവരകള്‍ക്കിടയിലുള്ള P യിലെ കോണും നോക്കൂ.
.......................................................................................................................................

ചിത്രം നോക്കൂ.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
.....................................................................................................................................
വൃത്തത്തിലെ രണ്ടു ബിന്ദുക്കള്‍ യോജിപ്പിക്കുന്ന ചെറിയ ചാപത്തിന്റെ കേന്ദ്രകോണും, ഈ ബിന്ദുക്കളിലെ തൊടുവരകള്‍ക്കിടയിലുള്ള കോണും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ?
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
ഞാണും തൊടുവരയും തമ്മിലുള്ള ABP എന്ന കോണും AB എന്ന ഞാണ്‍ വൃത്തത്തിലെ വലിയ വൃത്തഖണ്ഡത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന കോണും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏന്താണ് ?

......................................................................................................................................
മുന്‍ പേജിലേക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക്