ഗണിത പ്രശ്നങ്ങള്‍


പ്രശ്നം 1
ചിത്രത്തില്‍ O കേന്ദ്രമായ വൃത്തത്തിലെ A, B എന്നീ ബിന്ദുക്കളിലെ തൊടുവരകള്‍ P യില്‍ ഖണ്ഡിക്കുന്നു
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
....................................................................................................................................
താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ തെളിയിക്കാമോ ?
P, എന്ന ബിന്ദു A യില്‍ നിന്നും, B യില്‍നിന്നും തുല്യ അകലത്തിലാണ്.
OP എന്ന വര AB എന്ന വരയേയും, APB എന്ന കോണിനേയും സമഭാഗം ചെയ്യുന്നു.
AB എന്ന വരയെ OP എന്ന വര Q ല്‍ ഖണ്ഡിക്കുന്നു. വൃത്തത്തിന്റെ ആരം r എന്നെടുത്താല്‍ OQ X OP =  r; 2


പ്രശ്നം 2
ചിത്രം നോക്കൂ.
ചിത്രത്തില്‍ വൃത്തം മൂന്നു വരകളേയും തൊടുന്നു. ചുവട്ടിലെ മട്ടത്രികോണത്തിന്റെ ചുറ്റളവ്, വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കാമോ ?
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
......................................................................................................................................

പ്രശ്നം 3

ചിത്രത്തില്‍ AB, BC, CA എന്നീ വരകള്‍ വൃത്തത്തെ P, Q, R എന്നീ ബിന്ദുക്കളില്‍ തൊടുന്നു. ABC എന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് 2 ( AP + BQ + CR ) ആണെന്നു തെളിയിക്കുക.
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

.....................................................................................................................................
മുന്‍ പേജിലേക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക്