ഉള്ളടക്കം


1. അന്തരീക്ഷപ്രതിഭാസങ്ങള്‍          

വര്‍ഷണം

മേഘങ്ങളില്‍ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുന്ന  ജലകണികകള്‍ ഭൗമോപരിതലത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് വര്‍ഷണം

താഴെ കാണുന്ന അനിമേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ച് സംവഹന വൃഷ്ടി (coventional rain) ശൈല വൃഷ്ടി (orographic rainfall -അനിമേഷനില്‍ relief rainfall) ചക്രവാത വൃഷ്ടി (cyclonic rainfall-അനിമേഷനില്‍ frontal rainfall)  എന്നിവ രൂപപ്പെടുന്നത് എങ്ങനയെന്ന് നിരീക്ഷിക്കൂ.
ഇത് കൂടുതല്‍ വലിപ്പത്തില്‍ (പുതിയ ടാബില്‍) കാണാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


മുന്‍പേജ്                                                അടുത്ത പേജ്