ഉള്ളടക്കം


4.ഇന്ത്യ ഭൗതിക ഭൂമിശാസ്ത്രം        

ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി വളരെയേറെ വൈവിധ്യങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രകൃതി,നദികള്‍,കാലാവസ്ഥ,മണ്ണിനങ്ങള്‍,സസ്യജാലങ്ങള്‍ എന്നീ ഭൗതിക സവിശേഷതകള്‍ തിരിച്ചറിയ്യുന്നതിനും ഇവ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പാഠഭാഗമാണിത്.ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യങ്ങള്‍ക്കു കാരണം വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന ഭൗതിക സവിശേഷതകളാണെന്ന ബോധം കുട്ടികളിലേക്ക്എത്തിക്കുന്നതിന് ചിത്രങ്ങള്‍,അനിമേഷനുകള്‍,വീഡിയോ,ശബ്ദങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ സാധ്യതകള്‍ നമുക്കുപയോഗിക്കാം. ഇവ ഐ.സി.ടി സഹായത്തോടെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പഠനപ്രവര്‍ത്തങ്ങള്‍ കാര്യക്ഷമമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തില്‍ നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ക്കും കൂട്ടിചേര്‍ക്കലുകള്‍ക്കും വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. 


ഇന്ത്യ- ഭൂപ്രകൃതി.

* മനുഷ്യജീവിതത്തില്‍ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍ണ്ണായക സ്വാധീനമുണ്ട്.
* ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രകൃതി പരിണാമപ്രക്രിയയിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്.
* ഓരോ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗത്തിനും തനത് സവിശേഷതകളുണ്ട്
* ഒരു പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളടെ സംസ്കാരം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള പങ്ക് നിര്‍ണ്ണായകമാണ്


ഭൗമോപരിതല സവിശേഷതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇന്ത്യയെ 4 ഭൂപ്രകൃതി മേഖലകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

തന്നിരിക്കുന്ന അനിമേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ചു നോക്കൂ

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now

അനിമേഷന്‍ 1

പ്രവര്‍ത്തനം 1.
  ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രകൃതിവിഭാഗങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാമാണ് ?  


ഇത് കൂടുതല്‍ വലിപ്പത്തില്‍ (പുതിയ ടാബില്‍) കാണാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


മുന്‍പേജ്                                                അടുത്ത പേജ്