ബിന്ദുക്കള്‍ തമ്മിലുള്ള അകലം
(TB-Page:132)

       ചുവടെയുള്ള അപ്‌ലറ്റില്‍ കൊടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ബിന്ദുക്കള്‍ തമ്മിലുള്ള അകലം കാണാമോ?
    ബിന്ദുക്കളുടെ സ്ഥാനം മാറ്റി പരിശോധിക്കുക
    ചെക്‌ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തലുകള്‍ താരതമ്യം ചെയ്യാം

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
ഇനി സ്ലൈഡറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് അളവുകള്‍ മാറ്റി ശ്രമിക്കൂ.

-----------------------------------------------------------------------------------

താഴെയുള്ള അപ്‌ലറ്റുകളില്‍ കൊടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ബിന്ദുക്കള്‍ തമ്മിലുള്ള അകലം കണ്ടെത്തി നോക്കൂ.
y-സൂചകസംഖ്യ തുല്യമായ രണ്ട് ബിന്ദുക്കള്‍ തമ്മിലുള്ള അകലം കണ്ടെത്തൂ.
    ആവശ്യമെങ്കില്‍ ചെക് ബോക്സ് ക്ലിക് ചെയ്തു നോക്കുക.
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
സ്ലൈഡറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് അളവുകള്‍ മാറ്റി ബിന്ദുക്കള്‍ തമ്മിലുള്ള അകലം കണ്ടെത്തി നോക്കൂ.

-----------------------------------------------------------------------------------
x-സൂചകസംഖ്യ തുല്യമായ രണ്ട് ബിന്ദുക്കള്‍ തമ്മിലുള്ള അകലം എങ്ങിനെ കാണാം ? താഴെയുള്ള അപ്‌ലെറ്റ് നോക്കൂ
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
കണ്ടെത്തിയ ഉത്തരം ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാന്‍ ചെക്‌ബോക്സില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്‌നോക്കൂ
അപ്‌ലറ്റിലെ സ്ലൈഡറുകള്‍ മാറ്റിനോക്കൂ

മുന്‍ പേജിലേക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക്