സൂചക സംഖ്യകള്‍ കണ്ടെത്തൂ
(TB-Page:133)

      താഴെയുള്ള അപ്‌ലറ്റ് നോക്കൂ
    ചതുരങ്ങളുടെ വശങ്ങള്‍ അക്ഷങ്ങള്‍ക്ക് സമാന്തരമാണ് .
    ഇതിലെ ചതുരങ്ങളുടെയെല്ലാം മൂലകളുടെ സൂചകസംഖ്യകള്‍ കണ്ടുപിടിക്കാമോ ?
    കണ്ടെത്തിയ ഉത്തരം ശരിയാണോ നോക്കാന്‍ ചെക്‌ബോക്സില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്‌നോക്കൂ

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
ഇനി സ്ലൈഡറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് അളവുകള്‍ മാറ്റി ബിന്ദുക്കളുടെ സ്ഥാനം നിര്‍ണ്ണയിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കൂ.
എല്ലാ സമയത്തും ബിന്ദുക്കളുടെ സൂചകസംഖ്യകള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയുന്നുണ്ടോ?
ഇല്ലെങ്കില്‍ കഴിയുന്നതുവരെ ശ്രമിക്കുമല്ലോ.

മുന്‍ പേജിലേക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക്