സമാന്തരങ്ങള്‍ (TB-Page:131-132)

           ചുവടെയുള്ള അപ്‌ലറ്റില്‍ പച്ച ബിന്ദുക്കളുടെ സൂചകസംഖ്യകള്‍ കണ്ടെത്തൂ
     സ്ലൈഡര്‍ നീക്കി ബിന്ദുക്കളുടെ സ്ഥാനം മാറ്റി വീണ്ടും ശ്രമിക്കൂ.
     ചെക്‌ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തലുകള്‍ താരതമ്യം ചെയ്യാം

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
ഇനി മറ്റ് സ്ലൈഡറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് അളവുകള്‍ മാറ്റി ബിന്ദുക്കളുടെ സ്ഥാനം നിര്‍ണ്ണയിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കൂ.

-----------------------------------------------------------------------------------

താഴെയുള്ള അപ്‌ലറ്റുകളില്‍ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പച്ച ബിന്ദുക്കളുടെ ഒരു നേര്‍ രേഖയിലാണല്ലോ.
ഇവയുടെ സൂചകസംഖ്യകള്‍ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ.
x-അക്ഷത്തിലെ ബിന്ദുക്കളുടെയെല്ലാം y-സൂചകസംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ?
y-അക്ഷത്തിലെ ബിന്ദുക്കളുടെയെല്ലാം x-സൂചകസംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ?
സ്ലൈഡര്‍ നീക്കി ബിന്ദുക്കളുടെ സ്ഥാനം മാറ്റി വീണ്ടുംപരിശോധിക്കൂ..

എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നിഗമനം?
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
മറ്റ് സ്ലൈഡറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് അളവുകള്‍ മാറ്റി പരിശോധിക്കൂ.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
നിങ്ങളുടെ നിഗമനം കുറിച്ചുവെക്കുക.

മുന്‍ പേജിലേക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക്