സൂചകസംഖ്യകളും കോണും
(സൈഡ് ബോക്സ് - TB-Page:134)

        താഴെയുള്ള അപ്‌ലറ്റ് നോക്കൂ
കോണ്‍ t യുടെ sin ഉം cos ഉം എത്രയാണ് ?
കോണ്‍ t യുടെ tan എത്രയാണ് ?
ചെക്‌ബോക്സില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യ് നോക്കൂ.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
ഇനി സ്ലൈഡറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് അളവുകള്‍ മാറ്റി നോക്കൂ
ഓരോ മാറ്റത്തിലും ലഭിച്ച വിവരങ്ങള്‍ കുറിച്ചു വെക്കൂ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നിഗമനം ?

മുന്‍ പേജിലേക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക്