വൃത്തത്തിനു ചുറ്റും

ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കണം. ആരം എന്തുമാകാം ഈ വൃത്തത്തിനുചുറ്റുമായി ഒരു
സമചതുരം വരയ്ക്കണം. വൃത്തം പൂര്‍ണമായും സമചതുരത്തിനുള്ളിലായിരിക്കണം.
വശങ്ങള്‍ വൃത്തത്തിനോട് ചേര്‍ന്നിരിക്കുകയും വേണം. എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം.
താഴെയുള്ള അപ്‌ലറ്റ് നോക്കൂ


Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now) ......................................................................................................................................

വൃത്തത്തിനുചുറ്റുമായി ഒരു സമഭുജത്രികോണം വരക്കണം. വൃത്തം പൂര്‍ണമായും സമഭുജത്രികോണത്തിനുള്ളിലായിരിക്കണം. വശങ്ങള്‍ വൃത്തത്തിനോട് ചേര്‍ന്നിരിക്കുകയും വേണം. എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം
താഴെയുള്ള അപ്‌ലറ്റ് നോക്കൂ


Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
......................................................................................................................................
താഴെയുള്ള അപ്‌ലറ്റില്‍ വരക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ.Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

.....................................................................................................................................
മുന്‍ പേജിലേക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക്