തത്വങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും

ചിത്രം നോക്കൂ.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
O കേന്ദ്രമായ വൃത്തത്തിന്റെ ചാപത്തിലെ ഒരു ബിന്ദുവാണ് P.  OP ആരവും P യിലൂടെ മറ്റൊരു വരയുമുണ്ട്. ഈ വര ആരത്തിനു ലംബമാണോ ? ഈ വര വൃത്തത്തെ മറ്റൊരു ബിന്ദുവില്‍ ഖണ്ഡിക്കുമോ ? വൃത്തം മുഴുവന്‍ കാണാതെ പറയാന്‍ കഴിയുമോ ? ചെക്ബോക്സില്‍ ക്ലിക് ചെയ്തു നോക്കൂ. കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് ഈ വരയിലേക്കുള്ള ലംബമാണ് OQ. Q വില്‍ നിന്ന് P യിലേക്കുള്ള അതേ അകലത്തില്‍ R അടയാളപ്പെടുത്തി OR യോജിപ്പിരിക്കുന്നു. △ OPQ, △ OPR എന്നിവ സര്‍വസമമാണോ ? എന്തുകൊണ്ട് ? OP, OR ഇവ എന്തായിരിക്കും ?


..................................................................................................................................
മുന്‍ പേജിലേക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക്