ഉള്ളടക്കം


 
ഊര്‍ജപരിവര്‍ത്തനം

വിവധതരം വൈദ്യുതനിലയങ്ങളില്‍ നടക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ആനിമേഷനുകള്‍ നിരീക്ഷിക്കുക. ഓരോ നിലയങ്ങളിലും നടക്കുന്ന ഊര്‍ജമാറ്റം കണ്ടെത്തൂ

ജലവൈദ്യുത നിലയം w
താപവൈദ്യുതനിലയം thrml

ആണവവൈദ്യുതനിലയം
n
  :


അടുത്ത താള്‍