ഉള്ളടക്കം


 
വൈദ്യുതകാന്തിക പ്രേരണം


വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ചാലകത്തിന് ചുറ്റും കാന്തികമണ്ഡലമുണ്ടാകും എന്നറിയാമല്ലോ. എങ്കില്‍ തിരിച്ച് കാന്തികമണ്ഡലത്തിലുള്ള ചാലകത്തില്‍ വൈദ്യുതപ്രവാഹമുണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയുമോ?  താഴെ കൊടുത്ത ആനിമേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ച് നോക്കൂ.....

ഫെറ്റ് - ആനിമേഷന്‍ - faradays-law


വര്‍ക്ക് ഷീറ്റ് -- click here


വൈദ്യുതകാന്തികപ്രേരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട PhET-faradays Electromagnetic Lab ആനിമേഷന്‍
( ഫാരഡെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നെറ്റിക് ലാബിലെ Bar magnet , Pick-Up coil എന്നീ ടാബുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുക)

അടുത്ത താള്‍