ഉള്ളടക്കം
 
ശബ്ദം
ശബ്ദപ്രേഷണവും മാധ്യമവും.
ശബ്ദം എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലൂടേയും പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ?
ബെല്‍ജാര്‍ പരീക്ഷണം
നിരീക്ഷിക്കൂ.


വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ, തന്നിരിക്കുന്ന വര്‍ക്ക് ഷീറ്റ് പൂരിപ്പിച്ച് നോക്കൂ.


അടുത്ത താള്‍