ഉള്ളടക്കം

Updated on 20th February 2012

രസതന്ത്ര പഠന വിഭവങ്ങള്‍-(പത്താം തരം) 

    പത്താം ക്ലാസിലേക്ക് പുതിയതായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന രസതന്ത്ര പാഠപുസ്തകം വിനിമയം  ചെയ്യുന്നതിന് സഹായകമായ  ഐ.സി.ടി അധിഷ്ഠിത പഠനവിഭവങ്ങളാണ് ഇതില്‍  ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും തങ്ങളുടെ ക്ലാസ്റൂം പ്രവര്‍ത്തനത്തിനും അധിക പരിശീലനത്തിനും  ഈ പഠനവിഭവങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

 

വിവിധ പാഠഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ററാക്ടീവ് അനിമേഷനുകള്‍, ജാവാ അപ് ലെറ്റുകള്‍, വീഡിയോകള്‍, ചിത്രങ്ങള്‍ , അനിമേഷനുകള്‍ തുടങ്ങിയവ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നിന്റയും പ്രവര്‍ത്തനക്രമം വിശദമായി നല്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമല്ലോ.


ഇത് ഓഫ് ലൈനായി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ ചുവടെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള എന്ന deb ഫയലുകള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് Gdebi Package Installer ഉപയോഗിച്ച് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക. അതിനു ശേഷം Applications -> School-Resources ->  Chemistry for Class X എന്ന മെനു വഴി ഇതു തുറക്കാം.
ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്തവര്‍ മൂന്നാമത്തെ deb ഫയല്‍ മാത്രം ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്താല്‍ മതി.

Download ICT Resource Chemistry_X (Part I)

Download ICT Resource Chemistry_X (Part II)

Download ICT Resource Chemistry_X (Part III)