ഉള്ളടക്കം
 
ഫുള്‍വേവ് റെക്ടിഫിക്കേഷന്‍

    അപ്‌ലെറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ച് ഓരോ ഡയോഡുകളെ സര്‍ക്യൂട്ടില്‍ നിന്നും നീക്കിയും ബന്ധിപ്പുച്ചും സര്‍ക്യൂട്ടിലെ വൈദ്യുതിയിലും വൈദ്യുതിയുടെ ഗ്രാഫിലും വരുന്ന മാറ്റം നിരീക്ഷിച്ച് വര്‍ക്ക് ഡയറിയില്‍ കുറിക്കുക
   .അടുത്തതാള്‍