ഉള്ളടക്കം

ഓര്‍ഗാനിക് സംയുക്തങ്ങള്‍ : നാമകരണവും ഐസോമെറിസവും

     ഓര്‍ഗാനിക് സംയുക്തങ്ങള്‍  - ഐസോമെറിസം

ഐസോമേറിസം എന്തെന്ന് കണ്ടെത്തിയല്ലോ? ഐസോമെറിസത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയണ്ടേ? താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇന്ററാക്ടീവ് അനിമേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കൂതാഴെകൊടത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കുള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ച് ഐസോമെറിസത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയൂ.

ഓര്‍ഗാനിക് സംയുക്തങ്ങള്‍ : ഐസോമെറിസം (ഓണ്‍ ലൈന്‍ . തുറന്ന് വരുന്ന പേജില്‍ Structural Isomers എന്ന ലിങ്ക് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുക)

ഐസോമേറിസം  - വിക്കി     
അടുത്ത താള്‍