ഉള്ളടക്കം


ലോഹങ്ങള്‍

പോട്ടാസ്യവും ജലവുമായുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം


റുബീഡിയവും ജലവുമായുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം


സീസിയവും ജലവുമായുള്ള പ്രവര്‍ത്തനംഅടുത്ത താള്‍