ഉള്ളടക്കം

ചില അലോഹസംയുക്തങ്ങള്‍

ഹേബര്‍ പ്രക്രിയ - അമോണിയ പ്ലാന്റ്

അമോണിയയുടെ വ്യാവസായിക ഉല്‍പാദനം നടത്തുന്ന ഹേബര്‍ പ്രക്രിയ പരീക്ഷണശാലയില്‍ നടത്തുന്ന വിധം നാം പരിചയപ്പെട്ടു. ഇനി ഒരു അമോണിയ പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം പരിചയപ്പെടാം

അമോണിയ പ്ലാന്റ്  - വീഡിയോഅടുത്ത താള്‍