ഉള്ളടക്കം

ചില അലോഹസംയുക്തങ്ങള്‍


രാസസംതുലനം

കാത്സ്യം കാര്‍ബണേറ്റ് വിഘടിച്ച് കാത്സ്യം ഓക്സൈഡും കാര്‍ബണ്‍ ഡയോക്സൈഡുമായി മാറുന്ന പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ സംതുലനാവസ്ഥ.

വീഡിയോ


അടുത്ത താള്‍