ഉള്ളടക്കം
 
കെട്ടിടങ്ങളുടെ ശബ്ദശാസ്ത്രം

(മദ്ധ്യഭാഗത്തുള്ള സ്‌പീക്കറില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിവിധ പ്രതലങ്ങളിലുള്ള ശബ്ദപ്രതിഫലനം നിരീക്ഷിക്കൂ)വര്‍ക്ക് ഷീറ്റ്
അടുത്ത താള്‍