ഉള്ളടക്കം


1. ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍ക്കുമപ്പുറം

പ്രവര്‍ത്തനം 5:  ചെവിയുടെ ഘടന  – വീഡിയോ

(ജീവശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകം പേജ് 17 മുതല്‍ 20 വരെ)

ചെവിയുടെ ഘടന, പ്രവര്‍ത്തനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ കാണുക. തുടര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തനം 6,7 എന്നിവകൂടി പൂര്‍ത്തിയാക്കുക

       പ്രവര്‍ത്തനം 6:  ചെവിയുടെ ഘടന -ജിയോജിബ്ര അപ്ലറ്റ്
       (ചെവിയുടെ ഭാഗങ്ങളുടെ പേരിനടുത്തുള്ള ചെറിയ ബോക്സുകളില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക)

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

പ്രവര്‍ത്തനം 7:  ചെവിയുടെ ഘടന -മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം

ചെവിയുടെ ഘടന വ്യക്തമാക്കുന്ന ചിത്രം നല്കിയിരിക്കുന്നു. ഭാഗങ്ങള്‍ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മൗസ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ച് യഥാസ്ഥാനത്ത്  കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക.
എന്നിട്ട് Check Button അമര്‍ത്തുക.


ഇത് കൂടുതല്‍ വലിപ്പത്തില്‍ (പുതിയ ടാബില്‍) കാണാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകഇത് കൂടുതല്‍ വലിപ്പത്തില്‍ (പുതിയ ടാബില്‍) കാണാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


മുന്‍ പേജ്                                        അടുത്ത പേജ്