ഉള്ളടക്കം


8.ജീവന്റെ കഥ ജീവികളുടെയും

ഭൂമിയില്‍ ജീവന്റെ ആദ്യകണിക ആവിര്‍ഭവിച്ചതിനുശേഷം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വര്‍ഷങ്ങളിലെ ക്രമാനുഗതമായ പരിണാമം വഴി ഭൂമിയില്‍ ഇന്നുകാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങള്‍ രൂപം കൊണ്ടതും മനുഷ്യപരിണാമവും ആണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിപാദ്യവിഷയം. വിവിധ കാലങ്ങളില്‍ ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തഭാഗങ്ങളിലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍മാര്‍ ഇക്കാര്യം പഠനവിഷയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റഷ്യന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഒപാരിനും ഇംഗ്ളീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ജെ ബി എസ് ഹാല്‍ഡേനും ഇക്കാര്യത്തില്‍ സമാനമായ നിഗമനങ്ങളിലാണ് എത്തിച്ചേര്‍ന്നത്. നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ സാധൂകരിക്കപ്പെട്ട ഈ പരികല്‍പന പാഠപുസ്തകത്തില്‍ പേജ് 108 ല്‍ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു. ആ ഭാഗം വായിച്ചതിനുശേഷം താഴെ ജിയോജിബ്ര അപ്​ലെറ്റ് ആയി നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വര്‍ക്ക് ഷീറ്റ് കാണുക. ഉത്തരങ്ങള്‍ ഒരു കടലാസ്സില്‍ എഴുതിയതിനു ശേഷം ചെക്ക്ബോക്സില്‍ ടിക്ക് ചെയ്ത് ശരിയുത്തരം പരിശോധിക്കുക.
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

രിണാമത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നമുക്കുള്ള ധാരണയ്ക്ക് പിന്നില്‍ പഴയകാലത്തും ആധുനികകാലത്തും ഈ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച ശാസ്തജ്ഞന്‍മാരുടെ കഠിനാധ്വാനമാണുള്ളത്. ഈ പാഠഭാഗത്ത് അതില്‍ ചിലരെ പരാമര്‍ശിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ പ്രവര്‍ത്തന മേഖല, പ്രധാന സംഭാവനകള്‍, ജീവിതകാലം, ചിത്രങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഒരു പ്രസന്റേഷന്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.ഇത് കൂടുതല്‍ വലിപ്പത്തില്‍ (പുതിയ ടാബില്‍) കാണാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇതിന്റെ pdf രൂപം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇതിന്റെ odp രൂപം ലഭിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


മുന്‍ പേജ്                                        അടുത്ത പേജ്