ഉള്ളടക്കം


ജീവന്റെ കഥ ജീവികളുടെയും

ദശലക്ഷക്കണക്കിനു വര്‍ഷങ്ങളിലൂടെയുള്ള പരിണാമത്തിലൂടെ ഇത്രയും ജീവിവര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ രൂപംകൊണ്ടത് അത്യന്തം അല്‍ഭുതാവഹവും രസകരവും ആയ ഒന്നാണ്. ഇക്കാര്യം കൗതുകകരമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു അനിമേഷന്‍ ചിത്രീകരണം കാണുക.മുന്‍ പേജ്                                        അടുത്ത പേജ്