ഉള്ളടക്കം

(x+a) യുടെ വര്‍ഗമെന്നാല്‍ .........
      x, a എന്നിവ ഏതു സംഖ്യകളായാലും
3
എന്നാണന്നറിയാമല്ലോ. x, a എന്നിവ അധിസംഖ്യകളാണെങ്കില്‍ ഇക്കാര്യത്തിന് ഒരു ജ്യാമിതീയ വിശദീകരണം കൊടുക്കാനാകും.

നമുക്ക് നാലു ചതുരങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കാം.

1. x വീതം വശനീളമുള്ള ഒരു സമചതുരം,
2. നീളം a യും വീതി x ും ആയ രണ്ടു ചതുരങ്ങള്‍,
3. നീളവും വീതിയും a ആയ ഒരു സമചതുരം.

എങ്കില്‍ ഈ നാലു ചതുരങ്ങളുടേയും പരപ്പളവുകള്‍ എത്രയായിരിക്കും ?
1. ................
2. ................
3. ................
4. ................
ഇവ നാലും കൂട്ടിയാല്‍ ലഭിക്കുന്നത് .......... + ..............+ .............. ആണല്ലോ.

ഇനി നമുക്ക് താഴെയുള്ള അപ്‌ലെറ്റ് ഒന്നു പരിശോധിക്കാം.
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)   ആദ്യ നാലു ചതുരങ്ങളുടേയും പരപ്പളവുകള്‍ ചേര്‍ന്നാല്‍
       3
അവസാന ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് = 3
അതായത്,
       3   (മറ്റൊരു വിശകലനം ഇവിടെയുണ്ട്)
Back to Index അടുത്ത പേജിലേക്ക്