ഉള്ളടക്കം

ചതുരത്തിന്റെ നീളവും പരപ്പളവും
   ഒരു ചതുരത്തിന്റെ നീളം വീതിയെക്കാള്‍ 10 സെ മീ കൂടുതലാണ്. ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് 75 ചതുരശ്ര സെ മീ. അതിന്റെ നീളം, വീതി എന്നിവ കണക്കാക്കുക.

ഈ പ്രായോഗിക പ്രശ്നത്തെ ബീജഗണിത രൂപത്തില്‍ എഴുതുക.
എന്താണ് കിട്ടിയത് ?

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

പക്ഷേ, x2 + 10x പൂര്‍ണ വര്‍ഗമല്ലല്ലോ. വര്‍ഗം തികയ്ക്കാന്‍ എന്തു കൂട്ടണം ?

x2 + 2xa + a2 =(x + a)2 ആണല്ലോ.
ഇവിടെ x2 +2xa യോട് എന്തു കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് അതൊരു പൂര്‍ണ വര്‍ഗമായത് ?

ഇനി, x2 + 10x =x2 + 2  x x x 5 ആണല്ലോ. അപ്പോള്‍ x2 + 10x നോട് എന്തു കൂട്ടിയാല്‍ അതൊരു പൂര്‍ണ വര്‍ഗമാകും ?
താഴെയുള്ള അപ്‌ലെറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ചു നോക്കൂ.
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now) ഒന്നു കൂടി വിശദമായി പരിശോധിച്ചാല്‍,
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
Back to Index അടുത്ത പേജിലേക്ക്