ഉള്ളടക്കം

പെട്ടിക്കണക്ക്
      സമചതുരാകൃതിയായ ഒരു കട്ടികടലാസ്. ഇതിന്റെ നാലുമൂലകളില്‍ നിന്നും ഓരോ ചെറിയ സമ ചതുരം മുറിച്ചു മാറ്റി എന്നു കരുതുക. ബാക്കിവരുന്ന കടലാസ് മേലോട്ടു മടക്കി ഒരു പെട്ടിയുണ്ടാക്കണം.
ദാ, ഇങ്ങനെ..
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)         പെട്ടിയുടെ ഉയരം 5 സെന്റിമീറ്ററും ഉള്ളളവ്  500 ഘന സെന്റിമീറ്ററും വേണം എന്നിരിക്കട്ടെ. എങ്കില്‍ ആദ്യം എടുക്കേണ്ട സമചതുരത്തിന്റെ വശം എത്രയായിരിക്കണം ?

എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതു കണ്ടുപിടിക്കാനാകും ?

സാധാരണ പോലെതന്നെ നമുക്ക് ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം x എന്നെടുക്കാം.

ഇനി,മൂലകളില്‍ നിന്നും 5 സെ. മീ. വീതം മുറിച്ചു കളയേണ്ടേ ? അപ്പോള്‍ വശങ്ങളുടെ
ബാക്കി വരുന്ന നീളം = ...................

വശങ്ങള്‍ പൊക്കിവെച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ ഉണ്ടാകുന്ന പാത്രത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തിന്റെ
പരപ്പളവ് = ..........

പെട്ടിയുടെ ഉയരം = .............

പെട്ടിയുടെ ഉള്ളളവ്  = നീളം x വീതി x ഉയരം

                            = ........... x .................x................  = 500

ഇനി x കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ.
Back to Index അടുത്ത പേജിലേക്ക്