ഉള്ളടക്കം


മട്ടത്രികോണങ്ങളുടെ വശങ്ങള്‍

      ഒരു ഉള്‍ക്കോണ്‍ 90 ആയ ത്രികോണങ്ങളാണ് മട്ടത്രികോണങ്ങള്‍ എന്നറിയാമല്ലോ.
6
ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു പതിപ്പെടുത്ത് ത്രികോണത്തിന് മുകളില്‍ ചേര്‍ത്തു വെച്ചാല്‍ ഒരു ചതുരവും നിര്‍മ്മിക്കാമല്ലോ.

അതുകൊണ്ട് ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പിന്റെ പകുതിയായിരിക്കും ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പ്.

ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം പരിശോധിക്കാം.

    ഒരു മട്ടത്രികോണത്തിന്റെ ലംബവശങ്ങളില്‍ ഒന്നിന് മറ്റേ വശത്തേക്കാള്‍ 5 സെ. മീ. കൂടുതലാണ്. ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പ് 12 ചതുരശ്ര സെ. മീയാണ്. എങ്കില്‍ വശങ്ങളുടെ നീളം കാണുക.

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലുള്ള സ്ലൈഡറുകള്‍ നീക്കി ചിത്രത്തെ ഒരു ചതുരമാക്കി മാറ്റുക.
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now) ഇനി അടുത്ത പേജില്‍ ചെയ്യാം.
Back to Index അടുത്ത പേജിലേക്ക്